urbar.malatina.sk

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
urbar.malatina.sk