Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 2024

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 2024

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná, Malatiná 148, 026 01 Dolný Kubín

OZNAM

Valné zhromaždenie PSU obce Malatiná, ktoré sa  uskutoční :

16.06.2024 /Nedeľa/ o 14.30 hodine

v sále Kultúrneho domu obce Malatiná

V prípade, že nebude prítomná uznášaniaschopná väčšina o 14:45 začne mimoriadne zasadnutie zhromaždenia s tým istým programom.
Prezentácia účastníkov pred otvorením schôdze valného zhromaždenia začne od 13.00 hod.
Prosíme účastníkov, aby si prezentáciu nenechávali na poslednú chvíľu.

1. Otvorenie schôdze valného zhromaždenia
2. Návrh zloženia a voľba členov komisií (mandátno-volebnej komisie,návrhovej komisie
a overovateľov zápisnice)
3. Schvaľovanie programu schôdze valného zhromaždenia
4. Správa odborného lesného hospodára za rok 2023 (p. Peter Beda)
5. Správa o činnosti PSU Malatiná za rok 2023 (predseda Ing. Miroslav Kopilec)
6. Správa o hospodárení za rok 2023 (Ing. Peter Slušňák)
7. Správa dozornej rady za rok 2023 (Ing. Ľubomír Paluga)
8. Schvaľovanie účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2023
9. Voľby do orgánov spoločenstva
10. Diskusia
11. Prednesenie schvaľovaných uznesení zo schôdze valného zhromaždenia
12. Záver

V prípade záujmu za člena výboru alebo do dozornej rady spoločenstva, prosíme zaslať písomnú žiadosť najneskôr do začiatku valného zhromaždenia.

Kandidátna prihláška 2024 v docx:

Kandidátna prihláška 2024 v pdf:

Poučenie:
Ak sa z rôznych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť tejto členskej schôdze, žiadame Vás o udelenie splnomocnenia inej osobe.
Na schôdzu valného zhromaždenia je potrebné si priniesť preukaz totožnosti.
Z dôvodu možnosti akýchkoľvek neplánovaných objektívnych organizačných zmien odporúčame Vám sledovať internetovú stránku urbar.malatina.sk.
V Malatinej 15.5.2024