Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
urbar.malatina.sk

Orgány spoločenstva

Organizačná štruktúra PSU:
Valné zhromaždenie je najvvšším orgánom spoločenstva, tvoria ho všetci členovia spoločenstva, schádza sa jeden krát za rok a zvoláva ho výbor spoločenstva.
 
Súčasní členovia:
Výbor PSU:
Ing. Miroslav Kopilec, predseda
Jaroslav Kramár, podpredseda
Jozef Barbina, lesný gazda, člen výboru
Anton Dragan , člen výboru
Ondrej Škvarek , člen výboru
 
Dozorná rada PSU:
Ing. Ľubomír Paluga, predseda
Valentín Slušňák, člen DR
Jozef Kulina, člen DR