Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
250 rokov od založenia