Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 2022

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 2022

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná, Malatiná 148, 026 01 Dolný Kubín

OZNAM

Valné zhromaždenie PSU obce Malatiná, ktoré sa  uskutoční :

31.07.2022 /Nedeľa/ o 14.30 hodine

v sále Kultúrneho domu obce Malatiná

V prípade, že nebude prítomná uznášaniaschopná väčšina, výbor zvolá mimoriadne zasadnutie zhromaždenia.
Prezentácia účastníkov pred otvorením schôdze valného zhromaždenia začne od 13.00 hod.
Prosíme účastníkov, aby si prezentáciu nenechávali na poslednú chvíľu.

1. Otvorenie schôdze valného zhromaždenia
2. Návrh zloženia a voľba členov komisií (mandátovej, návrhovej a overovateľov zápisnice)
3. Schvaľovanie programu schôdze valného zhromaždenia
4. Správa odborného lesného hospodára za rok 2021 (p. Peter Beda)
5. Správa o činnosti PSU Malatiná za rok 2021 (predseda Ing. Miroslav Kopilec)
6. Správa o hospodárení za rok 2021 (Ing. Peter Slušňák)
7. Správa dozornej rady za rok 2021 (Ing. Ľubomír Paluga)
8. Schvaľovanie účtovnej závierky za rok 2021
9. Diskusia
10. Prednesenie schvaľovaných uznesení zo schôdze valného zhromaždenia
11. Záver

Poučenie:
Ak sa z rôznych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť tejto členskej schôdze, žiadame Vás o udelenie splnomocnenia inej osobe.
Na schôdzu valného zhromaždenia je potrebné si priniesť preukaz totožnosti.
Z dôvodu možnosti akýchkoľvek neplánovaných objektívnych organizačných zmien odporúčame Vám sledovať internetovú stránku urbar.malatina.sk.
V Malatinej 5.7.2022