Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 2021

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 2021

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná

Malatiná 148, 026 01 Dolný Kubín

 

OZNAM

  1. Valné zhromaždenie PSU obce Malatiná, ktoré sa  uskutoční :

 

29.08.2021 /Nedeľa/ o 14.30 hodine

v sále Kultúrneho domu obce Malatiná

 

  1. V prípade, že nebude prítomná uznášaniaschopná väčšina, výbor zvolá mimoriadne zasadnutie zhromaždenia.

 

Prezentácia účastníkov pred otvorením schôdze valného zhromaždenia začne od 13.00 hod.
Prosíme účastníkov, aby si prezentáciu nenechávali na poslednú chvíľu.

1. Otvorenie schôdze valného zhromaždenia
2. Návrh zloženia a voľba členov komisií (mandátovej, návrhovej a overovateľov zápisnice)
3. Schvaľovanie programu schôdze valného zhromaždenia
4. Schvaľovanie návrhu smernice na určovanie nájmu pre fyzické/právnické osoby
6. Správa odborného lesného hospodára za rok 2019 a 2020 (p. Peter Beda)
7. Správa o činnosti PSU Malatiná za rok 2019 a 2020 (predseda Ing. Miroslav Kopilec)
8. Správa o hospodárení za rok 2019 a 2020 (Ing. Peter Slušňák)
9. Správa dozornej rady za rok 2019 a 2020 (p. Valentín Slušňák)
10. Schvaľovanie účtovnej závierky za rok 2019 a 2020
11. Diskusia
12. Prednesenie schvaľovaných uznesení zo schôdze valného zhromaždenia
13. Záver

Poučenie:
Ak sa z rôznych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť tejto členskej schôdze, žiadame Vás o udelenie splnomocnenia inej osobe.
Na schôdzu valného zhromaždenia je potrebné si priniesť preukaz totožnosti.
Z dôvodu možnosti akýchkoľvek neplánovaných objektívnych organizačných zmien odporúčame Vám sledovať internetovú stránku urbar.malatina.sk.
V Malatinej 27.7.2021