Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 2023

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 2023

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná, Malatiná 148, 026 01 Dolný Kubín

OZNAM

Valné zhromaždenie PSU obce Malatiná, ktoré sa  uskutoční :

20.08.2023 /Nedeľa/ o 14.30 hodine

v sále Kultúrneho domu obce Malatiná

V prípade, že nebude prítomná uznášaniaschopná väčšina, výbor zvolá mimoriadne zasadnutie zhromaždenia.
Prezentácia účastníkov pred otvorením schôdze valného zhromaždenia začne od 13.00 hod.
Prosíme účastníkov, aby si prezentáciu nenechávali na poslednú chvíľu.

1. Otvorenie schôdze valného zhromaždenia
2. Návrh zloženia a voľba členov komisií (mandátovej, návrhovej a overovateľov zápisnice)
3. Schvaľovanie programu schôdze valného zhromaždenia
4. Správa odborného lesného hospodára za rok 2022 (p. Peter Beda)
5. Správa o činnosti PSU Malatiná za rok 2022 (predseda Ing. Miroslav Kopilec)
6. Správa o hospodárení za rok 2022 (Ing. Peter Slušňák)
7. Správa dozornej rady za rok 2022 (Ing. Ľubomír Paluga)
8. Schvaľovanie účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2022
9. Diskusia
10. Prednesenie schvaľovaných uznesení zo schôdze valného zhromaždenia
11. Záver

V roku 2023 naše spoločenstvo oslavuje 250 rokov od svojej prvej písomnej zmienky z roku 1773 a 30 rokov od obnovenia v roku 1993. Pri tejto príležitosti výbor spoločenstva pripravil slávnostný obed a pamätné predmety. Po ukončení schôdze valného zhromaždenia bude posedenie v novom dvore spoločenstva. Občerstvenie a hudba nám spríjemní nedeľné popoludnie. Srdečne Vás pozývame.

Poučenie:
Ak sa z rôznych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť tejto členskej schôdze, žiadame Vás o udelenie splnomocnenia inej osobe.
Na schôdzu valného zhromaždenia je potrebné si priniesť preukaz totožnosti.
Z dôvodu možnosti akýchkoľvek neplánovaných objektívnych organizačných zmien odporúčame Vám sledovať internetovú stránku urbar.malatina.sk.
V Malatinej 25.7.2023